AVACS Ban giám đốc

Dr. David Tang – President

Dr. Hao Vu – Vice President

Dr. Vinh Nguyen – Treasurer

Dr Vinh Tran – Secretary

Dr. Diep Nguyen – Board member

Solicitor Thuan Nguyen – Board member

Ms. Therese Kim Ngoc Dang – Board member

AVACS CEO

Mrs. Tracey Tang

AVACS Quản lý cơ sở

Mrs. Shirley Leong, RN

AVACS Tư vấn chăm sóc người cao tuổi

Ms. Ann Davies

Mr. David Wallace

Past Board of Directors

Mr. Quang Luu, AO

Mr. Thanh Nguyen

Dr. Vinh Tran