Tại AVACS, chúng tôi coi trọng mọi phản hồi, dù tích cực hay không. Nếu bạn muốn cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc lời khen, bạn có thể tải xuống mẫu phản hồi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt bên dưới.

Completed forms can be given to any staff member, left at the Reception or Nurse’s Office.